Powered by Smartsupp

 Veľkoobchodné podmienky pre registrovaných obchodníkov

1. Zmluvný vzťah

Vyplnením a zaslaním “VEĽKOOBCHODNEJ OBJEDNÁVKY” cez e-shop, poštou, e-mailom alebo faxom na adresu spol. Semenárstvo s.r.o., Vihorlatská 12, 94901 Nitra, vzniká medzi spoločnosťou Semenárstvo s.r.o. a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

Minimálna suma veľkoobchodnej objednávky (tzv. LOGISTICKÉ MINIMUM) je 100 EUR bez DPH.

2. Kúpna cena a Veľkoobchodná zľava

Kúpna cena je stanovená dodávateľom a je to veľkoobchodná cena výrobkov bez DPH.

Našich odberateľov rozdeľujeme do dvoch kategórií:

STOJANOVÉ ODBERY – odber na stojanoch alebo bez stojanov – min. á 10 ks/druh (záhradkárstva, záhradné centrá a iné obchody ponúkajúce tovar už koncovému odberateľovi). Semenárstvo s.r.o. odporúča MOC (maloobchodné predajné ceny) z týchto MOC ponúka obchodným partnerom veľkoobchodnú zľavu vo výške 35%(suma po odrátaní zľavy tvorí VOC tj. veľkoobchodnú cenu). Každému obchodnému partnerovi sa po registrácii a prihlásení do systému zobrazia už len VOC (veľkoobchodné ceny).

KRABICOVÉ ODBERY – odber tovaru na celé kartóny tj. min. á 100 ks druh (distribučné spoločnosti, zásobujúce ďalšie obchody). Tejto kategórii zákazníkom je poskytnutá dodatočná zľava na základe osobného jednania a odoberaných objemov tovaru.

3. Dodacie podmienky

 Logistické minimum:  100 Eur bez DPH (Jedná sa o hodnotu objednaných osív, do ktorej sa nepočíta hodnota za stojan. Objednávky pod hodnotu 100 eur bez DPH – nevybavujeme, v takomto prípade sa prosím obráťte na jednu z distribučných spoločností, distribujúcu náš tovar aj v menších množstvách – ďakujeme za pochopenie).

Termín dodania – ak nie je dohodnuté inak tak do 10 pracovných dní od dňa prijatia objednávky. Dodanie na zákazníkom uvedenú dodaciu adresu. Dodávateľ je povinný tovar baliť do obalov tak, aby sa zamedzilo poškodeniu tovaru pri doprave. Akékoľvek zmeny v dodávkach a dodacích adresách musia byť odsúhlasené oboma stranami.

Cena dopravy

– objednávka tovaru osív v hodnote 100 – 200 Eur bez DPH – účtujeme dopravu – 10 eur  (zásielky bez stojanu)

– objednávka tovaru osív v hodnote nad 200 Eur bez DPH  – dopravu v rámci SR neúčtujeme – doprava ZDARMA   (zásielky bez stojanu)

– dodávka tovaru na stojane (osivá + kovový stojan) – nakoľko je potrebné, kvôli “neskladným rozmerom” stojanu, zasielať tieto zásielky paletovou  prepravou (výrazne drahšia ako balíková preprava), účtujeme k týmto objednávkam – doplatok za dopravu 25 EUR 

– dodanie do Českej Republiky – cena dopravy kalkulovaná individuálne

4. Platobné podmienky

Splnením záväzku tj. dodaním tovaru podľa týchto OP vzniká dodávateľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny.                                                                 

Spôsob platby:

– v hotovosti (na dobierku) alebo predfaktúrou podľa požiadavky zákazníka

– podľa individuálnej dohody možnosť platby na faktúru s dohodnutou splatnosťou

5. Vlastnícke práva

Prechod vlastníckych práv na dodaný tovar prechádza na odberateľa zaplatením celkovej kúpnej ceny v zmysle týchto OP.

6. Nadštandardný servis, garancie, bonusy

Garancia bezplatnej výmeny expirovaných osív po sezóne za nové osivá. Osivá sa snažíme dodávať s čo najdlhšou dobou spotreby, v prípade že odberateľ nedokáže počas tejto doby tovar predať, po uplynutí doby spotreby (exspirácie) tento vymeníme za čerstvý tovar systémom – ks za ks. Podmienkou je, pokračovanie vzájomnej obchodnej spolupráce tj. vystavenie aj novej objednávky zo strany odberateľa. Tovar na výmenu zašle odberateľ na vlastné náklady na adresu dodávateľa a následne pri objednávke nového tovaru mu bude k tejto objednávke pribalený aj bezplatne vymieňaný tovar – v rozsahu max.20% objemu novej objednávky. Platí iba pre sortiment “Tradičných osív starkého Joja” (NIE – Bulharské rajčiny) a kategóriu odberateľov “stojanové odbery” (tj. neplatí pre distribučné spoločnosti).

7. Zapožičanie prezentačných stojanov

Stojany zapožičiavame na dobu neurčitú za zálohu (zodpovedajúcu výrobným nákladom na stojan). Zákazník má možnosť nepoškodený prázdny stojan kedykoľvek na vlastné náklady vrátiť dodávateľovi, pričom mu bude vrátená suma zálohy.

8. Záruky

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v akosti obvyklej pre tento druh tovaru a prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre predaj, konečnému spotrebiteľovi podľa noriem platných v SR. Záruka je vyznačená na každom balení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním (tovar vyžaduje skladovanie na suchom a chladnom mieste, so stálou teplotou a vlhkosťou) a nesprávnym použitím (v rozpore s doporučeným návodom na použitie).

9. Reklamácie

Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať dodávku a prípadné nedostatky reklamovať u dodávateľa najneskôr do 7 dní po prevzatí dodávky. Pri nedodržaní stanovenej lehoty dodávateľ uvedené námietky a nedostatky nemusí uznať. Pri reklamácii kvality osív je potrebné predložiť obal výrobku, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje – odroda, identifikačné číslo, hmotnosť, dátum spotreby (EXP.). Písomnú reklamáciu je potrebné zaslať na adresu firmy Semenárstvo s.r.o. lehota na vybavenie reklamácie je 30 pracových dní.

10. Osobné údaje

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pre účel uzavretia a plnenia vyššie spomínanej kúpnej zmluvy, budeme spracúvať vaše osobné údaje uvádzané v tejto objednávke v súlade s pravidlami a podmienkami Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a národnej legislatívy tj. zákona č. 18/2018 Z. z .

Spracúvame hlavne dodacie a fakturačné údaje (meno, adresu, tel.číslo, IČO, DIČ, IČDPH), ktoré zadávate pri registrácii a ktoré môžete kedykoľvek meniť a upravovať v sekcii “Môj účet”. Tieto údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú podľa daňových a iných príslušných zákonov min. 10 rokov. Akékoľvek Vaše otázky a požiadavky k tejto problematike prosím píšte na gdpr@semenarstvo.sk. 

11. Odporúčané MOC

 Odporúčané maloobchodné predajné ceny (MOC) pre nami ponúkané tovarové skupiny : A – 0,65 / B – 1,30 / C – 1,95 Eur s DPH.